Regulamin Sklepu Internetowego bialaperla.com.pl

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym: https://bialaperla.com.pl

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
 3. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 4. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji;
 5. Użytkownik/ Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna, albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, a także korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej, a także każda inna osoba fizyczna odwiedzająca stronę Sklepu Internetowego;
 6. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);
 7. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dla której zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą;
 8. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym;
 9. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Administratora cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 11. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;
 12. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego;
 13. Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: bialaperla.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub Umowę świadczenia usług elektronicznych;
 14. Sprzedawca, Administrator, Administrator Danych Osobowych – Vitaprodukt Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS 348707 z siedzibą w 31-153 Kraków, ul. Szlak 77/134, NIP: 676-241-47-72, REGON: 121166681.
 15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 16. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

§ 2

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego oraz zawiera zasady zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także zasady świadczenia Usług Elektronicznych. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać, ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkowników będących jednocześnie Konsumentami, a przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z wyżej wymienionymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Usługi Elektroniczne świadczone za pośrednictwem Sklepu Internetowego są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219). Usługi te oraz sprzedaż Produktów podlegają jednocześnie regulacjom prawnym chroniącym interesy konsumentów zawierających umowy na odległość w szczególności przepisom Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Administrator będzie kontaktował się z Klientem na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 4. Klient może kontaktować się z Administratorem: Telefonicznie pod numerem: 12 636-60-80, 785-018-101 Poczty elektronicznej pod adresem e-mail:biuro@vitaprodukt.com Adresu korespondencyjnego: Vitaprodukt, ul. Cechowa 64b, 30-614 Kraków
 5. Sprzedawca prowadzi działalność związaną ze Sklepem Internetowym wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polski.

§ 3

Świadczenie usług elektronicznych

 1. W ramach Sklepu Internetowego udostępniane są Usługi Elektroniczne, a także treści informacyjne.
 2. Korzystanie z treści zawartych w Sklepie Internetowym nie wymaga rejestracji. Rejestracja jest niezbędna dla korzystania z usług elektronicznych.
 3. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi elektroniczne:
  a. Konto Użytkownika w Sklepie Internetowym;
  b. Newsletter;
  c. Formularz Zamówienia;
 4. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
  a. Komputer lub telefon z dostępem do Internetu;
  b. Dostęp do poczty elektronicznej;
  c. Przeglądarka internetowa.
 5. Użytkownicy zobowiązani są do podawania danych zgodnych z prawdą, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności w przypadku gdy podają dane dotyczące innych osób zobowiązują się do zapewnienia zgodności z prawem tego działania i nie naruszania dóbr osobistych innych osób.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi Elektronicznej.
 7. W ramach Sklepu Internetowego Administrator zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Świadczenie przez Administratora Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 8. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji na czas nieoznaczony i jest świadczona nieodpłatnie.
 9. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Konto (zrezygnować z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:biuro@vitaprodukt.com bądź też pisemnie na adres Vitaprodukt sp. z o.o., ul. Cechowa 64b, 30-614 Kraków
 10. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych Użytkownika: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 11. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika.
 12. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów.” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 13. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wysyłaniu Newslettera zostaje zawarta w momencie aktywacji subskrypcji przez Użytkownika, także w przypadku wybrania odpowiedniej opcji w trakcie Rejestracji – na czas nieoznaczony i świadczona jest nieodpłatnie.
 14. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z Newslettera przez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:biuro@vitaprodukt.com bądź też pisemnie na adres Vitaprodukt sp. z o.o., ul. Cechowa 64b, 30-614 Kraków
 15. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony lub tymczasowo zablokować możliwość rezerwacji Produktów, w wypadku, gdy Użytkownik obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
 16. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
 17. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Administratora oraz pozostałe reklamacje związane z działalnością Sklepu Internetowego, z wyłączeniem reklamacji Produktu, Użytkownik może składać pisemnie na adres Vitaprodukt sp. z o.o., ul. Cechowa 64b, 30-614 Kraków, bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@vitaprodukt.com
 18. Rekomendowane jest podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności daty wystąpienia nieprawidłowości i ich rodzaju, żądania Użytkownika oraz danych kontaktowych składającego reklamację, które ułatwią i przyspieszą rozpoznanie reklamacji przez Administratora. Rekomendacje opisane w zdaniu poprzednim stanowią jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność złożonej reklamacji w przypadku pominięcia ww. elementów.
 19. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 4

Zasady dokonywania zakupu w Sklepie Internetowym

 1. Dla Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym dostępna jest możliwość zakupu w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i składa się ona z nominalnej wartości danego Produktu oraz kosztu wydania Produktu, który zawiera podatek VAT. Niezależnie od ceny Produktu, Klient ponosi koszt dostawy Produktu zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia możliwe jest dla zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Klienta za pośrednictwem Konta lub za pomocą Formularza Zamówienia. W celu złożenia zamówienia na Produkt, Klient zobowiązany jest wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego, za pomocą interaktywnego formularza dokonać wyboru Produktu i wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.
 6. W trakcie składania zamówienia należy wskazać dane niezbędne do realizacji zamówienia i dostawy (imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, Produkt, ilość Produktu, sposób płatności, sposób dostawy, dane do wysyłki. W trakcie składania zamówienia – do momentu złożenia zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego.
 7. Złożenie zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola “Złóż zamówienie”. Klient poprzez kliknięcie tego przycisku zobowiązuje się do zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 8. Złożenie zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola “Złóż zamówienie”. Klient poprzez kliknięcie tego przycisku zobowiązuje się do zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 9. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży i kosztów dostawy Produktu. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
 10. W razie gdyby z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych realizacja zamówienia była niemożliwa, zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści zamówienia Produktu. Sprzedawcy przysługuje prawo do odmowy realizacji zamówienia Produktu w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia Produktu przez Klienta w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niekompletności danych zawartych w treści zamówienia Produktu.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów z oferty dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego w każdym czasie. Powyższe uprawnienie nie dotyczy złożonych zamówień Produktów.

§ 5

Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu przez Sprzedawcę wpłaty odpowiadającej sumie ceny towaru oraz kosztów przesyłki na rachunek bankowy Sprzedawcy, chyba że zamawiający wybrał formę płatności za pobraniem. Klient może ustalić ze Sklepem inny sposób uiszczenia należności.
 2. Płatność za Produkty może być dokonana przez Klienta w formie przelewu bankowego lub karty płatniczej lub w formie płatności przy odbiorze.
 3. W razie braku wpłaty w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a jego późniejsza realizacja wymaga złożenia kolejnego zamówienia.
 4. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa we wskazanym w ust. 3 terminie, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym zamawiającego w celu ustalenia terminu realizacji zamówienia. Jeżeli dłuższy termin realizacji zamówienia proponowany przez Sklep okaże się dla zamawiającego niesatysfakcjonujący, zamawiający może wycofać zamówienie.
 5. Zamówiony towar może zostać dostarczony zamawiającemu w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:
  a. za pośrednictwem kuriera
 6. Koszty dostawy w wysokości określonej na stronie Sklepu Internetowego ponosi Klient.
 7. Koszt dostawy Produktu doliczany jest do ceny Produktu w trakcie składania zamówienia Produktu przez Klienta.
 8. Zamówiony towar zostaje wysłany na adres wskazany przez zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od dnia:
  a. w przypadku płatności za pobraniem – od dnia potwierdzenia zamówienia,
  b. w przypadku płatności przelewem lub kartą – z chwilą wpływu środków na rachunek Sklepu.
 9. Zamawiający Klient upoważnia Sklep do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy z operatorami pocztowymi w celu dostarczenia zamówionego towaru do Klienta.

§ 6

Asortyment sklepu

Wszystkie Produkty prezentowane na stronie Sklepu Internetowego pochodzą od wyłącznego dystrybutora firmy Vitaprodukt Sp. z o.o.

§ 7

Prawo odstąpienia

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej biuro@vitaprodukt.com. W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu elektronicznie, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi w formie wiadomości e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia otrzymania zamówionego Produktu przez Konsumenta.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z którego może skorzystać Konsument w realizacji prawa wskazanego w pkt 1. powyżej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 6. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia od odstąpieniu od umowy, na adres siedziby Sprzedawcy, przesyłką pocztową na swój koszt.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności, tj. ceny Produktu i kosztów jego dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu wskazanych wyżej płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  i. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  j. zawartej w drodze aukcji publicznej
  k. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  l. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. Ponadto, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży są środki higieny osobistej, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić z uwagi na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli ich opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 8

Produkt; uprawnienia zamawiającego

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: Vitaprodukt sp. z o.o., ul. Cechowa 64b, 30-614 Kraków w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@vitaprodukt.com
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Vitaprodukt ul. Składowa 8A, 34-400 Nowy Targ. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

§ 9

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców.

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Administratora w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. Każdemu przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Konsument ma prawo:
  a. wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017.1063), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017.1356),
  b. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017.1063) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  c. wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  •http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  •http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  •http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

§ 11

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu https://bialaperla.com.pl/ jest Vitaprodukt Sp. z o.o., Dane kontaktowe Administratora: tel. 12 636-60-80, adres e-mail biuro@vitaprodukt.com.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
  a. świadczenia Usług Elektronicznych w Portalu bialaperla.pl Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b. sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  c. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  d. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  e. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą:
  a. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi portalu https://bialaperla.com.pl/ oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora,
  b. podmioty świadczące usługi dostawy produktów, – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Administrator posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pojęcie „plik cookie” używane w niniejszej Polityce prywatności odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Pliki „cookies” są to małe pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służce do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego. Za pomocą „cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Sklepu Internetowego. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.
 9. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników, a mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu w Sklepie Internetowym.
 10. Administrator przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:
  a. właściwego dopasowania Sklepu Internetowego do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  b. zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb;
  c. tworzenia statystyk oglądalności Sklepu Internetowego, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  d. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu na Konto), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
  e. zapisaniu danych koszyka w Sklepie Internetowym, aby po ponownym odwiedzeniu Sklepu Internetowego ich nie tracić.
 11. Rodzaje plików cookies, które są wykorzystywane w Sklepie Internetowym administrowanym przez Administratora:
  a. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosowane są pliki:
  i. „sesyjne” (session cookies), czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  ii. „stałe” (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  b. Ze względu na cel, jakiemu służą cookies i inne podobne technologie, stosowane są następujące rodzaje plików:
  i. „niezbędne” – pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;
  ii. służące do zapewnienia bezpieczeństwa – pliki cookies wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;
  iii. „wydajnościowe”- pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego;
  iiii. „funkcjonalne” – pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; v. „reklamowe” – pliki cookies umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do ich zainteresowań.
 12. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć lub ograniczyć stosowanie plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Administrator zastrzega, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 13. Użytkownik przekazujący Administratorowi jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem, że będzie to zgodne z prawem i nie będzie naruszało dóbr osobistych tych osób.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość – po uprzednim poinformowaniu Użytkowników – wycofania lub modyfikacji określonych usług Sklepu Internetowego z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Sklepu Internetowego), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania usług Sklepu Internetowego, np. ze względu na czynności techniczne konserwacyjne albo związane z modyfikacją usług Sklepu Internetowego.
 2. Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji Produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji Produktu lub Usługi.
 3. Treści publikowane w Sklepie Internetowym chronione są prawami autorskimi.
 4. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Konsumentowi treści zawartej Umowy o świadczenie usługi elektronicznej oraz Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz przesłanie na adres e-mail Użytkownika/Klienta potwierdzenia zawarcia umowy oraz pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi elektronicznej.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219); Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. Spory powstałe pomiędzy Administratorem a Konsumentem zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.
 8. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 9. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników na stronie Sklepu Internetowego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 11. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru
 • (*) Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data (*)

Niepotrzebne skreślić.

Klauzula informacyjna – użytkownicy SKLEPU INTERNETOWEGO

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego www.bialaperla.com.pl jest Vitaprodukt Sp. z o.o., NIP: 676-241-47-72., REGON: 121166681.
 2. Dane kontaktowe Administratora : tel. 12 636-60-80, adres e-mail: biuro@vitaprodukt.com
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
  – świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz innych Usług Elektronicznych: Newsletter oraz Formularz Zamówienia w Sklepie Internetowym www.bialaperla.com.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  – sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  – marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  – rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  – wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą:
  – podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi portalu www.bialaperla.com.pl oraz
  – podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
  – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może wrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

Ochrona prywatności

Spółka Vitaprodukt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Szlak 77/134, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000348707, dane kontaktowe: tel. 12 636-60-80, adres e-mail: biuro@vitaprodukt.com (zwana dalej “VITAPRODUKT” lub „Administrator”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających serwis internetowy administrowany przez VITAPRODUKT (zwany dalej “Serwisem”). Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisem. Serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Większość logów (dzienniki serwera) nie jest powiązanych z żadnym konkretnym Użytkownikiem. Wszelkie dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisu przeznaczone są na użytek VITAPRODUKT.

Gromadzenie danych

I. Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników Serwisu gromadzone są na dwa sposoby:

1. informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika

Prosimy o podanie danych osobowych Użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych w celu założenia stałego konta w eSKLEPIE VITAPRODUKT, złożenia reklamacji lub zapytania. W trakcie rejestracji Administrator informuje Użytkownika, o tym które dane (wymienione w formularzu rejestracyjnym) są niezbędne do realizacji usług oraz wskazuje, które dane w formularzu są danymi dodatkowymi, nie wpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji.

2. informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisu – wśród nich mogą być:

a) adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany Użytkownik łączy się z siecią. VITAPRODUKT zastrzega sobie prawo do przechowywania dodatkowych logów wewnątrz serwisu, które łączą adres IP z kontem klienta. Logi te służą wyłącznie w celu analizy ewentualnych problemów technicznych przy rejestracji, logowaniu i korzystaniu z witryny.

b) pliki tekstowe (ang. “cookies”) wysyłane do komputera Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie przechowują jedynie dane wymagane przez serwis WWW do prawidłowego działania, w tym identyfikacji aktualnie zalogowanego Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika mogą być wyświetlane w treści stron WWW w przypadku odwiedzania konta w E-SKLEPIE VITAPRODUKT.

Mechanizm cookies

Termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego.

I. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów. Pliki „cookies” są to małe pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu. Za pomocą „cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

II. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

III. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników Serwisu.

IV. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu w Serwisie. VITAPRODUKT korzysta z narzędzi Google służących do śledzenia działań Użytkowników Serwisów. W tym wypadku „cookies” służą do przechowywania informacji, np. na temat czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin Użytkownika oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na stronę internetową administrowaną przez VITAPRODUKT.

V. VITAPRODUKT przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:

1. właściwego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

2. zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb;

3. tworzenia statystyk oglądalności Serwisu, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. zapisaniu danych koszyka w sklepie internetowym, aby po ponownym odwiedzeniu Serwisu ich nie tracić.

VI. Rodzaje plików cookies, które są wykorzystywane w Serwisie administrowanym przez VITAPRODUKT.

1. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosowane są pliki:

a) „sesyjne” (session cookies), czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

b) „stałe” (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

2. Ze względu na cel, jakiemu służą cookies i inne podobne technologie, stosowane są następujące rodzaje plików:

a) „niezbędne” – pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) służące do zapewnienia bezpieczeństwa – pliki cookies wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe”- pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” – pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” – pliki cookies umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do ich zainteresowań.

VII. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Poniżej linki do opisanych przez producentów sposobów blokowania przyjmowania plików cookies:

Firefox
Internet Explorer Chrome
Safari

VIII. VITAPRODUKT informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

IX. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) w sekcji „Pomoc” na http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane zbierane w ramach Serwisu służą do zapewnienia określonych usług naszym Użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Serwisu.

VITAPRODUKT gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe klientów: imię, nazwisko, płeć, dzień i miesiąc urodzenia, adres do doręczeń (korespondencyjny), adres E-MAIL, numer telefonu.

II. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z niezbędnymi działaniami związanymi z realizacją umowy, w szczególności przetwarzaniem zamówień i zwrotów, wysyłaniem SMS-ów lub wiadomości E-MAIL (w zależności od przekazanych nam danych osobowych) z informacjami o statusie realizacji zamówienia, czy kontaktem w razie wystąpienia problemów z realizacją zamówienia.

III. Cele przetwarzania danych osobowych mogą także wynikać z uzasadnionych interesów realizowanych przez VITAPRODUKT, m.in.:

a) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora,

b) dochodzenia przez administratora roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

c) udziału w programie lojalnościowym,

d) odstąpienie od umowy,

e) rozpatrywania reklamacji,

f) wysyłanie ankiet mających na celu uzyskanie jakości usług,

h) zgłoszenie uczestnictwa konkursach organizowanych przez VITAPRODUKT.

IV. W przypadku, gdy celem przetwarzania danych osobowych są działania z zakresu marketingu i przekazywania informacji handlowych, obejmujących na przykład otrzymywanie wiadomości w formie bezpłatnego newslettera, informacji o promocjach, wyprzedażach, imprezach i konkursach organizowanych przez VITAPRODUKT, podstawą przetwarzania jest wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą. Prosząc o wyrażenie zgody informujemy Użytkownika o dokładnym celu przetwarzania danych w klauzuli informacyjnej. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do chwili wycofania zgody. VITAPRODUKT zastrzega, że ze względu na synchronizację działań, pseudonimizacja/anonimizacja z systemu danych Użytkownika może trwać do 72 godzin od momentu wniesienia sprzeciwu.

V. VITAPRODUKT może gromadzić i przetwarzać dane użytkowników w postaci adresu e-mail oraz ewentualnie innych danych podanych dobrowolnie przez użytkownika (np. imię, nazwisko) w celu złożenia reklamacji lub przedstawienia uwag. W takim przypadku podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na pytanie. Przekazując dane osobowe użytkownik godzi się na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na pytanie.

VI. Odbiorcami przetwarzanych przez VITAPRODUKT danych osobowych (pełna lista znajduje się poniżej) będą jedynie podmioty zewnętrzne wspierające obsługę zamówień lub reklamacji oraz systemów teleinformatycznych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

NAZWA FIRMY Zakres obsługi
  Obsługa płatności
Kurier doręczanie paczek do adresatów
Poczta Polska S.A. doręczanie listów do adresatów

VII. Dane zbierane w ramach Serwisu nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami VITAPRODUKT. Dostęp do danych posiadają współpracujące z VITAPRODUKT firmy wspierające obsługę systemu, a także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie danych do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics oraz reklamowych Google AdWords.

VIII. Państwa dane osobowe podlegają czynności profilowania, polegającej na analizie danych transakcyjnych i osobowych (płeć) w celu jak najlepszego dopasowania treści marketingowych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji programu lojalnościowego, jednak VITAPRODUKT nie będzie podejmował wobec Państwa wiążących decyzji w sposób zautomatyzowany.

IX. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisu, VITAPRODUKT może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

X. VITAPRODUKT zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z art.173 Prawa Telekomunikacyjnego oraz z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w szczególności: prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, prawo usunięcia danych (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach niż wskazane powyżej, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po 25.05.2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ). Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw oraz wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres-mail: info@bialaperla.com.pl

XI. Przysługujące prawa Każdy podmiot danych ma określone prawa związane z gromadzonymi danymi osobowymi. Dotyczy to całego procesu przetwarzania danych opisanego w niniejszej Polityce prywatności. Szanujemy prawa poszczególnych osób i odpowiednio podchodzimy do Pana/Pani zastrzeżeń.

Na poniższym wykazie umieszczono informacje dotyczące Pana/Pani praw wynikających z przepisówo ochronie danych:

Prawo do wycofania zgody: Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, może ją Pan/Pani wycofać w dowolnym momencie, stosując zapisy procedury opisanej w odpowiednim formularzu zgody. Gwarantujemy możliwość wycofania zgody w taki sam sposób, w jaki została ona udzielona, np. drogą elektroniczną.

Prawo do korekty danych: Może Pan/Pani otrzymać od nas korektę danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą. Staramy się, aby dane osobowe znajdujące się w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą oraz na bieżąco wykorzystywane były precyzyjne,kompletne, aktualne, istotne i oparte o najnowsze dostępne informacje. W stosownych przypadkach zapewniamy dostęp do portali samoobsługowych, w których użytkownik może przeglądać i korygować swoje dane osobowe.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Może Pan/Pani otrzymać od nas zapewnienie o ograniczeniu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jeżeli:

– zakwestionuje Pan/Pani dokładność tych informacji w okresie, w którym musimy zweryfikować ich stosowność,

– przetwarzanie danych jest bezprawne, a Pan/Pani złożył(-a) wniosek o ograniczenie zamiast o wykasowanie danych osobowych,

– Pana/Pani dane nie są już nam potrzebne, ale potrzebuje ich Pan/Pani w związku w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub

– nie zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w momencie, kiedy sprawdzamy,czy nasze prawa są nadrzędne wobec Pana/Pani praw.

Prawo dostępu do danych osobowych: Może Pan/Pani zwrócić się do nas z prośbą o podanie informacji na temat Pana/Pani danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu, w tym informacji dot. kategorii danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą, dotyczących tego, do czego te dane są wykorzystywane, gdzie je otrzymaliśmy (jeżeli nie bezpośrednio od Pana/Pani) i komu zostały ujawnione (jeżeli dotyczy). Może Pan/Pani otrzymać od nas bezpłatnie jedną kopię posiadanych przez nas danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą. Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia opłat za każdą kolejną wydaną kopię.

Prawo do przeniesienia danych: Na Pana/Pani wniosek przekażemy Pana/Pani dane osobowe innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie możliwe, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się za Pana/Pani zgodą lub jest niezbędne do realizacji umowy. Zamiast otrzymania kopii swoich danych osobowych może Pan/Pani wybrać opcję, w której przekazujemy te dane innemu administratorowi wskazanemu bezpośrednio przez Pana/Panią.

Prawo do wykasowania danych: Może Pan/Pani otrzymać od nas zapewnienie o wykasowaniu Pana/Pani danych osobowych, jeżeli:

– dane te nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone lubprzetworzone;

– przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (zob. poniżej) i decyduje się Pan/Pani na skorzystaniez tego prawa;

– przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, wycofał(-a) Pan/Paniswoją zgodę i nie ma już podstaw prawnych uzasadniających przetwarzanie danych;

– przetwarzanie danych osobowych było niezgodne z prawem; przetwarzanie danych nie jest niezbędne

– w zakresie wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego od nas ichprzetworzenia;

– obowiązują, w szczególności, wymogi ustawowe dot. archiwizacji danych;

– ma to związek z ustanowieniem, wykonaniem lub obroną roszczeń prawnych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu: Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu — w dowolnym momencie — wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych ze względu na konkretną sytuację, pod warunkiem, że przetwarzanie danych nie odbywa się w oparciu o Pana/Pani zgodę, ale w oparciu o nasz zgodny z prawem interes lub interes strony trzeciej.W takim przypadku przerywamy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, chyba że jesteśmy w stanie przedstawić przekonujące dowody prawne i wykazać interes nadrzędny odnoszący się do przetwarzania lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli sprzeciwi się Pan/Pani przetwarzaniu danych, musi Pan/Pani sprecyzować, czy chodzi o ich wykasowanie, czy też o ograniczenie ich przetwarzania przez nas.

Prawo do złożenia zażalenia: W przypadku podejrzenia o naruszenie obowiązujących przepisów w dziedzinie ochrony danych może Pan/Pani złożyć skargę na ręce organu nadzorującego ochronę danych w kraju zamieszkania lub w kraju, w którym wystąpiłodomniemane naruszenie.

Okres: Postaramy się spełnić Pana/Pani prośbę w ciągu 30 dni. Okres ten może jednak się wydłużyć ze względu na przyczyny związane z konkretnym prawem lub złożonością wniosku.

Ograniczenia dostępu: W niektórych przypadkach nie możemy zapewnić Panu/Pani dostępu do wszystkich lub części Pana/Pani danych osobowych ze względu na zapisy ustawowe. W wypadku odmowy dostępu do danych podajemy jej przyczynę.

Brak możliwości identyfikacji: W niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie sprawdzić Pana/Pani danych osobowych z powodu identyfikatorów podanych przez Pana/Panią we wniosku. Do danych osobowych, których nie możemy wyszukać, jeżeli poda Pan/Pani swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail należą: dane pozyskane za pośrednictwem plików cookie w przeglądarce.

W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani jako podmiotu danych, nie możemy spełnić Pana/Pani prośby o wykonanie przysługujących Panu/Pani praw zgodnie z zapisami niniejszej części — chyba że otrzymamy dodatkowe informacje umożliwiające taką identyfikację.

Wykonanie przysługujących Panu/Pani praw: W celu wykonania przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o pisemny kontakt, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Informacje kontaktowe umieszczonona końcu niniejszej Polityki prywatności.

XII. Przechowywanie Pana/Pani danych osobowych

Zasadniczo usuwamy Pana/Pani dane osobowe, jeżeli nie są już potrzebne do realizacji celów, w których je zgromadzono. Niemniej wymogi ustawowe mogą nakazywać nam przechowywanie Pana/Pani danych osobowych przez dłuższy okres, np. obowiązek zgłaszania działań niepożądanych.

Poza tym nie usuwamy wszystkich Pana/Pani danych osobowych, jeżeli poprosił(-a) Pan/Pani nas o niepodejmowanie prób kolejnego kontaktu z Panem/Panią w przyszłości. W tym celu przechowujemy rejestry z informacjami o osobach, które nie życzą sobie kontaktu z nami w przyszłości (np. poprzez biuletyny, e-mail). Uznajemy takie wnioski za zgodę na przechowywanie Pana/Pani danych osobowych, chyba że otrzymamy od Pana/Pani inne polecenie.

Bezpieczeństwo

VITAPRODUKT dokłada wszelkich starań, aby chronić Serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim, w szczególności nieudostępnianie hasła do konta (tj. dnia urodzin służącego również do aktywacji bonów przy kasie) oraz stosowanie opcji „wyloguj się” po zakończeniu korzystania z treści i usług oferowanych przez nasze serwisy.

Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian — według własnego uznania — w podejmowanych przez nas działaniach związanych z zapewnieniem prywatności oraz do wprowadzania korekt do niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. W związku z tym zachęcamy do regularnego przeglądu zapisów niniejszej Polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności jest aktualna na dzień wskazany jako data „ostatniej modyfikacji” podana powyżej. Jeżeli nie ma Pan/Pani konta na naszym Portalu, w przypadku jakichkolwiek zmian poinformujemy Pana/Panią o nich pocztą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną i prześlemy zaktualizowaną wersję Polityki prywatności. Zobowiązujemy się traktować Pana/Pani dane osobowe w sposób zgodny z Polityką prywatności, w myśl której dane te zostały pozyskane, chyba że otrzymamy od Pana/Pani zgodę na traktowanie ich w inny sposób.

Informacje kontaktowe

Wszelkie pytania dot. ochrony danych, a także wnioski odnoszące się do wykonania przysługujących Panu/Pani praw prosimy kierować na adres e-mail: info@bialaperla.com.pl