Regulamin konkursu

1. Konkurs

Organizatorem konkursu o nazwie ”Jesień” jest Vitaprodukt Sp. z o.o. z siedzibą w 31-153 Kraków, ul. Szlak 77/134.

2. Czas trwania konkursu

Konkurs trwa od 16.10.2019 do 23.10.2019. 23 października wyłonimy trzech zwycięzców z najciekawszymi odpowiedziami na naszym instastory !!!

Wszystko, co musisz zrobić, to:

  • napisz w komentarzu co wywołuje uśmiech na Twojej twarzy.
  • oznacz znajomego, przy którym najczęściej się śmiejesz.
  • zaobserwuj profil @biala.perla_zeby

3. Uczestnik konkursu

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 15 lat, która ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zasady konkursu

Celem konkursu jest:

– zaobserwowanie profilu @biala.perla_zeby,

– zostawienie komentarza, w którym opiszesz co wywołuje uśmiech? na Twojej twarzy,

– oznaczenie znajomego,przy którym najczęściej się śmiejesz.

Konkurs obejmuje wszystkich uczestników, którzy:

– Zaobserwują profil @biala.perla_zeby,

– zostawią komentarz, w którym opiszą co wywołuje uśmiech? na ich twarzy,

– oznaczą znajomego, przy którym najczęściej się śmiejesz.

5. Nagroda

Nagrodą rzeczową za wygraną w konkursie jest – biała perła :coconut i :bamboo carbon & aloe i :raspberry i :mint – dla trzech zwycięzców.

6. Ogłoszenie zwycięzcy

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej na story na naszym Instagramie w dniu 23.10.2019, po czym zwycięzca będzie proszony o zweryfikowanie swojego konta.

Po pomyślnej weryfikacji, do Zwycięzców wysłane zostaną kurierem biała perła :coconut oil i :bamboo carbon & aloe i :raspberry i :mint, pod wskazany adres doręczenia.

Nagrodą rzeczową za wygraną w konkursie jest – biała perła :coconut oil i :bamboo carbon & aloe i :raspberry i :mint trzech zwycięzców.

7. Dane osobowe

Konkurs jest organizowany zgodnie z ustawą z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), O ochronie danych osobowych (dalej “Ustawa”), o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych w konkursie w celu przekazania nagrody lub innych kwestii związanych z konkursem oraz informowania o innych działaniach marketingowych reklamodawcy, oferowanie produktów reklamodawcy i przesyłanie informacji biznesowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą nr. Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 przez okres 10 lat od rozpoczęcia konkursu, przy dobrowolnym podaniu danych.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu prawa jest VITAPRODUKT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 77/134, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod NIP 6762414772, numerem KRS 0000348707.

Uczestnik ma prawo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez pisemną informację dostarczoną na adres siedziby organizatora. Odwołanie zgody jest skuteczne w momencie jej dostarczenia do organizatora. Odwołanie zgody w trakcie trwania konkursu spowoduje wykluczenie zawodnika z konkursu. Zawodnik ma prawo zgodnie z Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 w szczególności prawo dostępu do danych oraz prawo do ich poprawiania, blokowania lub żądania usunięcia danych dotyczących danych oraz prawo do odszkodowania za wszelkie szkody wyrządzone na podstawie odpowiednich przepisów.

Uczestnik ma prawo skontaktować się z organizatorem lub bezpośrednio z Biurem Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia jego praw.

Biorąc udział w konkursie, uczestnikowi zostanie przyznana nagroda, gdy zostanie zwycięzcą jednej z nagród, musi wyrazić zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz miejsce zamieszkania.

8. Przepisy końcowe

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik zgadza się z zasadami i warunkami konkursu.

2. Organizator nie jest powiązany w żaden inny sposób z Uczestnikiem Konkursu i dlatego też wykonuje działania określone w niniejszym Regulaminie.

3. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania i nie naruszania przepisów prawnych oraz polityki interesów organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w każdej chwili we wszystkich sprawach związanych z organizacją konkursu, w tym na zmianie zasad, zawieszeniu konkursu, zawieszeniu konkursu, przedwczesnym zakończeniu konkursu lub wykluczeniu jakiegokolwiek konkurenta z konkursu bez odszkodowania, w szczególności z powodu nieprzestrzegania zasad konkurencji podejrzenie o bezprawne zachowanie lub inne zachowanie, które negatywnie wpływa na wyniki konkursu.

5. Organizator ma prawo żądać od zwycięzcy, dokumentu osobistego, potwierdzającego jego dane osobowe oraz potwierdzenie ukończenia 15 lat. Jeśli nie spełni tego warunku, nie zostanie nagrodzony w konkursie.

6. Konkurs nie jest w żaden sposób obsługiwany, sponsorowany lub w jakikolwiek inny sposób powiązany z instagramem. Informacje zawarte w konkursie są dostarczane przez organizatora, a nie przez instagram. Wszystkie pytania, komentarze lub skargi należy kierować do organizatora, a nie do Instagram.

7. Zasady i warunki konkursu są kompletne i wiążące dla wszystkich uczestników. W przypadku wątpliwości uczestnicy mogą skontaktować się z e-mailem: biuro@vitaprodukt.com

Niniejsze Warunki są ważne i obowiązują od 18.10. 2019 r. do 23.10. 2019 r.