Twój koszyk jest pusty.
×
Twój koszyk jest pusty.

Konkurs

Regulamin konkursu “Podaruj uśmiech drugiej osobie”

Organizatorem konkursu o nazwie ” Podaruj uśmiech drugiej osobie ” jest Vitaprodukt Sp. z o.o. z siedzibą w 31-153 Kraków, ul. Szlak 77/134.

 1. Czas trwania konkursu.

Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 04 lutego 2019 r. do dnia 14 lutego 2019 r., do godz. 23.59.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 1.  Śledzenie profilu @biala.perla_zeby na portalu Instagram.com
 2.  Opublikowanie zdjęcia na swoim publicznym profilu wraz z udzieleniem odpowiedzi na pytanie “kogo lub co kochasz?”. Publikując zdjęcie autor powinien opublikować zawrzeć w opisie hasztagi #bialaperla#podarujusmiechdrugiejosobie oraz oznaczyć na zdjęciu profil @biala.perla_zeby.

Wśród uczestników, najciekawsze zdjęcie zostanie nagrodzone boxem z produktami o wartości 200 PLN netto ze strony bialaperla.com.pl.

 1. Uczestnik konkursu

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 15 lat, która ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1.  Zasady konkursu

Zadaniem uczestnika jest opublikowanie zdjęcia na swoim profilu wraz z udzieleniem odpowiedzi na pytanie “kogo lub co kochasz?”,

– oznaczenie profilu białej perły na opublikowanym zdjęciu,

– opublikowanie zdjęcia wraz z hashtagami w opisie zdjęcia: #bialaperla#podarujusmiechdrugiejosobie.

 

 1. Ogłoszenie zwycięzcy
 2. Wykonane aktywności zostaną ocenione przez komisję konkursową, która wyłoni Laureatów Konkursu przyznając im stosowne miejsca bądź wyróżnienia, mając na uwadze kreatywności wykazaną przy przygotowaniu Aktywności.
 3. Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych profili w serwisie Instagram. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania i uniemożliwienia ponownego wzięcia udziału w Konkursie wybranych Uczestników, co do których pojawią się uzasadnione okolicznościami podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie zakładały fikcyjne profile w serwisie Instagram i wykorzystywały je do nieuczciwego uczestnictwa Konkursie.
 4. W ramach Konkursu każdy Uczestnik może wykonać tylko jedną Aktywność.
 5. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej na poprzez wiadomość prywatną na portalu Instagram.com, po czym zwycięzca będzie proszony o zweryfikowanie swojego konta.
 6. Po pomyślnej weryfikacji do Zwycięzca może w dowolnym momencie wybrać dowolny zestaw sklepie internetowym www.bielaperla.com.pl, który zostanie wysłany kurierem pod wskazany adres doręczenia.
 7. Dane osobowe

Konkurs jest organizowany zgodnie z ustawą z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.),  O ochronie danych osobowych (dalej “Ustawa”), o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych w konkursie w celu przekazania nagrody lub innych kwestii związanych z konkursem oraz informowania o innych działaniach marketingowych reklamodawcy, oferowanie produktów reklamodawcy i przesyłanie informacji biznesowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą nr. Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 przez okres 10 lat od rozpoczęcia konkursu, przy dobrowolnym podaniu danych.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu prawa jest VITAPRODUKT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 77/134, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod NIP 6762414772, numerem KRS 0000348707.

Uczestnik ma prawo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez pisemną informację dostarczoną na adres siedziby organizatora. Odwołanie zgody jest skuteczne w momencie jej dostarczenia do organizatora. Odwołanie zgody w trakcie trwania konkursu spowoduje wykluczenie zawodnika z konkursu. Zawodnik ma prawo zgodnie z Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 w szczególności prawo dostępu do danych oraz prawo do ich poprawiania, blokowania lub żądania usunięcia danych dotyczących danych oraz prawo do odszkodowania za wszelkie szkody wyrządzone na podstawie odpowiednich przepisów.

Uczestnik ma prawo skontaktować się z organizatorem lub bezpośrednio z Biurem Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia jego praw.

Biorąc udział w konkursie, uczestnikowi zostanie przyznana nagroda, gdy zostanie zwycięzcą jednej z nagród, musi wyrazić zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz miejsce zamieszkania.

 1. Przepisy końcowe
 1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik zgadza się z zasadami i warunkami konkursu.
 2. Organizator nie jest powiązany w żaden inny sposób z Uczestnikiem Konkursu i dlatego też wykonuje działania określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania i nie naruszania przepisów prawnych oraz polityki interesów organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w każdej chwili we wszystkich sprawach związanych z organizacją konkursu, w tym na zmianie zasad, zawieszeniu konkursu, zawieszeniu konkursu, przedwczesnym zakończeniu konkursu lub wykluczeniu jakiegokolwiek konkurenta z konkursu bez odszkodowania, w szczególności z powodu nieprzestrzegania zasad konkurencji podejrzenie o bezprawne zachowanie lub inne zachowanie, które negatywnie wpływa na wyniki konkursu.
 5. Organizator ma prawo żądać od zwycięzcy, dokumentu osobistego, potwierdzającego jego dane osobowe oraz potwierdzenie ukończenia 15 lat. Jeśli nie spełni tego warunku, nie zostanie nagrodzony w konkursie.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób obsługiwany, sponsorowany lub w jakikolwiek inny sposób powiązany z instagramem. Informacje zawarte w konkursie są dostarczane przez organizatora, a nie przez instagram. Wszystkie pytania, komentarze lub skargi należy kierować do organizatora, a nie do Instagram.
 7. Konkurs nie jest loterią, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540) ani też żadną inną formą przewidzianą w ww. ustawie.
 8. Zasady i warunki konkursu są kompletne i wiążące dla wszystkich uczestników. W przypadku wątpliwości uczestnicy mogą skontaktować się z e-mailem: biuro@vitaprodukt.com

Niniejsze Warunki są ważne i obowiązują od 4 lutego 2019 r. do 14  lutego 2019 r.